Organization Validated SSL (OV) ใบรับรองที่ตรวจสอบความถูกต้องขององค์กรหรือใบรับรอง OV เป็นเทคโนโลยี SSL Certificate ประเภทหนึ่ง ที่มีการเข้ารหัสสูงสุด 256 บิต ไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจและองค์กรที่ลงทะเบียน ความแตกต่างระหว่างใบรับรอง OV และใบรับรองที่ตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน (DV) คือจำเป็นต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าคุณไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของโดเมน แต่องค์กรของคุณนั้นได้จดทะเบียนหรือก่อตั้งอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน 

-14%